Firmam?z 2009 y?l?nda Mete SEZER ?nderli?inde Gaziantep?da kuruldu. 2009'den beri bulundu?u sekt?rdeki uzmanl???,kalitesi ve her zaman ba?ar?ya imza atmaktan yana olmu? ve hedefleri do?rultusunda ilerlemi?tir. Ger?ekle?tirdi?i ?retim ve sat??larla k?sa zamanda sekt?rde yerini bulmu?,ciddi yol katetmi?tir. Gelecekteki politikalar?n? teknolojik yat?r?mlar ve insan kayna??n? geli?tirme ?zerine yapan firmam?z kapasite artt?rma,ve yat?r?mlar?na devam etmektedir  METE SEZER G?da ve Makine ?thalat ?hracat firmam?zda toplamda 4 ?al??an?m?z mevcut. Sekt?r?m?z?n geli?imine olan inanc?m?z ve kurumsalla?maya verdi?imiz de?er ile y?r?d???m?z bu yolda tek misyonumuz en iyisi olmak. METE SEZER G?da ve Makine ?thalat ?hracat,g?venilir ve etkin hizmet prensibiyle sekt?r?n ?nde gelen firmalar? aras?nda yerini alm??t?r. M??terilerine s?rekli ??z?m ?nerileri sunan METE SEZER G?da ve Makine ?thalat ?hracat,2009 y?l?ndan bug?ne kadar s?rekli kendini yenilemi? ve piyasa ?artlar?na uyum sa?lamak amac?yla teknolojiyi ve yenilikleri ?irketin kurumsal yap?s?na uygulamay? ilke edinmi?tir. Bamba?ka bir a??dan bakman?z? sa?layan tasar?mlar?m?z?,fark?n?z? yans?tman?z i?in olu?turuyoruz. Bizimle kendi tarz?n?z? ke?fedip,olu?turabilir ve yans?tabilirsiniz. Firmam?z?n de?i?mez prensipleri aras?nda;daima kalite,hizmet, zaman?nda teslim, ve sizlere uygun g?rd???m?z fiyatlar yer almaktad?r. Edindi?imiz ilkelerle bug?n ve gelecekte de daima sizin i?in kaliteli hizmet vermeye devam edece?iz. ?htiya?lar?n?za y?nelik hizmet sunan firmam?z ya?am kalitenizin artmas? y?n?nde ?al??malar?na devam etmektedir. Profosyonel bir kalite anlay???n? benimseyen firmam?z,bug?ne kadar g?sterdi?i t?m faaliyetlerle gelece?e yat?r?m yapmay? s?rd?rmektedir B?y?mekte olan sekt?rde,yerini alm?? ve sa?lam ad?mlarla ilerleyerek ?e?itli ba?ar?lara imza atmay? hedeflemi?tir.